Mô hình:


Mục tiêu:

- Cấu hình địa chỉ được trên các Interface của Router.
- Cấu hình định tuyến EIGRP.
- Dùng lệnh no auto-summary để tắt tính năng summary tự động trên EIGRP.

I. Các bước thực hiện:
1. Cấu hình địa chỉ IP trên các Interface của Router 1,2,3:

R1: 
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host HCM
HCM(config)#inter s0/0/0
HCM(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.252
HCM(config-if)#no sh
HCM(config-if)#clock rate 64000
HCM(config-if)#exit
HCM(config)#inter f0/1
HCM(config-if)#ip add 10.1.1.254 255.255.255.0
HCM(config-if)#no sh
HCM(config-if)#exit
HCM(config)#

R2:
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host DN
DN(config)#inter s0/0/0
DN(config-if)#ip add 192.168.20.2 255.255.255.252
DN(config-if)#no sh
DN(config-if)#exit
DN(config)#inter s0/0/1
DN(config-if)#ip add 192.168.20.5 255.255.255.252
DN(config-if)#no sh
DN(config-if)#clock rate 64000
DN(config-if)#exit
DN(config)#inter f0/1
DN(config-if)#ip add 10.2.2.254 255.255.255.0
DN(config-if)#no sh
DN(config-if)#exit

R3:

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host HN
HN(config)#inter s0/0/1
HN(config-if)#ip add 192.168.20.6 255.255.255.252
HN(config-if)#no sh
HN(config-if)#exit
HN(config)#inter f0/1
HN(config-if)#ip add 10.3.3.254 255.255.255.0
HN(config-if)#no shutdown
HN(config-if)#exit

2. Cấu hình Routing cho các mạng thông nhau:

HCM(config)#router eigrp 200
HCM(config-router)#net 192.168.20.0
HCM(config-router)#net 10.0.0.0

DN(config)#router eigrp 200
DN(config-router)#net 192.168.20.0
DN(config-router)#net 10.0.0.0

HN(config)#router eigrp 200
HN(config-router)#net 192.168.20.0
HN(config-router)#net 10.0.0.0

3. Kiểm tra bảng Routing của mỗi Router:

Code:
HCM#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D    10.0.0.0/8 is a summary, 00:03:43, Null0
C    10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
   192.168.20.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    192.168.20.0/24 is a summary, 00:03:43, Null0
C    192.168.20.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
D    192.168.20.4/30 [90/2681856] via 192.168.20.2, 00:03:20, Serial0/0/0
Code:
DN#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D    10.0.0.0/8 is a summary, 00:03:54, Null0
C    10.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
   192.168.20.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    192.168.20.0/24 is a summary, 00:03:54, Null0
C    192.168.20.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.20.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
Code:
HN#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D    10.0.0.0/8 is a summary, 00:00:03, Null0
C    10.3.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
   192.168.20.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    192.168.20.0/24 is a summary, 00:00:03, Null0
D    192.168.20.0/30 [90/2681856] via 192.168.20.5, 00:00:08, Serial0/0/1
C    192.168.20.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
- Chúng ta thấy các bảng Routing của các Router đều là học được các mạng thông qua tính năng auto-summary, cho nên các mạng học được đều đi đến Null0 (Null0 là Interface giả lập trên Router và Packet được đẩy đến đây là gói tin không tìm được đích và bị hủy tại đây)
- Vậy giải quyết vấn đề này là như thế nào? thật đơn giản.
- Các bạn dụng lệnh no auto-summary để tắt tính năng auto-summary trên EIGRP.

HCM(config)#router eigrp 200
HCM(config-router)#no auto-summary


DN(config)#router eigrp 200
DN(config-router)#no auto-summary


HN(config)#router eigrp 200
HN(config-router)#no auto-summary


4. Kiểm tra lại các bảng Routing:

Code:
HCM#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

   10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C    10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
D    10.2.2.0 [90/2172416] via 192.168.20.2, 00:00:22, Serial0/0/0
D    10.3.3.0 [90/2684416] via 192.168.20.2, 00:00:07, Serial0/0/0
   192.168.20.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    192.168.20.0 is directly connected, Serial0/0/0
D    192.168.20.4 [90/2681856] via 192.168.20.2, 00:00:22, Serial0/0/0
Code:
DN#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

   10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
D    10.1.1.0 [90/2172416] via 192.168.20.1, 00:01:13, Serial0/0/0
C    10.2.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
D    10.3.3.0 [90/2172416] via 192.168.20.6, 00:00:57, Serial0/0/1
   192.168.20.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    192.168.20.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.20.4 is directly connected, Serial0/0/1
Code:
HN#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
    * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
    P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

   10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
D    10.1.1.0 [90/2684416] via 192.168.20.5, 00:01:56, Serial0/0/1
D    10.2.2.0 [90/2172416] via 192.168.20.5, 00:01:56, Serial0/0/1
C    10.3.3.0 is directly connected, FastEthernet0/1
   192.168.20.0/30 is subnetted, 2 subnets
D    192.168.20.0 [90/2681856] via 192.168.20.5, 00:01:56, Serial0/0/1
C    192.168.20.4 is directly connected, Serial0/0/1
- Bây giờ ta thấy các Router học được các mạng thông qua các Next Hop và có đích đến rõ ràng.

- Các bạn kiểm tra bằng lệnh "ping" cho các mạng nhé.

vd: từ Router HN ping qua máy tính của HCM.
Code:
HN#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/9/13 ms
chúc các bạn thành công !!!!