Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Join Domain tu dong

Khi các bạn join domain các bạn phải thực hiện các bước sau:
1. Đổi tên pcname, khởi động lại máy.
2. Khai báo IP, Subnet mask, DNS.
3. Tiến hành join domain.
Tất cả các bước trên bây giờ cũng chỉ cần một lần double click thôi là join domain xong.
Để làm được viện này ta cũng phải tạo ra các file sau, giả sử các file
này tạo trên c:\joindc. Các phần in đậm là các mục các bạn cần sửa lại
cho phù hợp với mình nha.

Bước 1: tạo file changepcname.vbs có nội dung sau:
strComputer = "."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colComputers = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_ComputerSystem")
For Each objComputer in colComputers
err = ObjComputer.Rename("PCName")
Next
Bước 2: tạo file sf.reg có nội dung sau :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnce]
"a"="c:\\joindc\\join.bat"
Bước 3: tạo file join.bat có nội dung sau:
netsh interface ip set address "local area connection" static 200.200.200.209 255.255.255.0 200.200.200.1 1netsh interface ip set dns "local area connection" static 200.200.200.2rem Join domain bằng user Jacky pasword 123
c:\joindc\NETDOM JOIN PCName /Domain:liem.info /userD:Jacky /passwordD:123 /reboot:0
Bước 4: tạo file start.bat có nội dung sau:
c:\joindc\changePcname.vbs
reg import c:\joindc\sf.reg
shutdown /r /t 0 /f
Sau khi tạo xong các file các bạn copy file NETDOM.EXE(Nằm trong thư mục SUPPORT Tools > file SUPPORT.CAB của đĩa cài đặt XP) vào c:\joindc, .
Cuối cùng bạn double click vào file start.bat để change PCname, sau đó
tự reboot lại, rồi tự chạy file joindc.bat tự khai báo IP, SM, DNS,
join domain luôn, và reboot lại. kết thúc quá trình join Domain.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top