Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Thiết lập nhiều server chạy song song - Phần 1: Setup

 Giới thiệu :
Bài viết gồm 3 phần :
1/ Thiết lập 2 DC chạy song song
2/ Hệ thống file phân tán (Distributed file system - DFS)
3/ Giới thiệu về 5 chức năng Operation Master


Phần I :Thiết lập 2 Domain Controller chạy song song
Bài viết này gồm 5 bước :
- Bước 1 : Dựng Domain Controller cho Server1
- Bước 2 : Dùng Server2 join Domain vào Server1
- Bước 3 : Dựng Domain Controller cho máy Server2
- Bước 4 : Dựng DNS cho Server2
- Bước 5 : Bật Gobal Catalog
- Bước 6 : Tạo user logon
- Bước 7 : Dùng máy Client join Domain và test thử bằng cách tắt 1 trong 2 Domain Controller.

1/ Máy Server 1 :

Đặt IP tĩnh cho DC theo các tham số sau:
IP: 192.168.1.1
NetMask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.1.1



Vào Start -> Run -> Chạy chương trình DCPROMO để nâng cấp lên lên Domain Controller



Cửa sổ "Active Directory Installation Wizard" , nhấn Next



Domain Controller Type, chọn Domain controller for a new domain và click next



Ở khung Ceate New Domain, chọn Domain in a new forest



Khung New Domain Name, điền vào domains của bạn (ở đây là nhatnghe.com)



NetBIOS Domain Name, để nguyên giá trị mặc định



Chọn giá trị mặc định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống




DNS Registration Diagnostics, chọn Install and configure the DNS server on this computer, and set this computer to use this DNS server as its preferrend DNS server



Permissions, chọn Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows Server 2003 operating systems ....



Dicrectory Services Restore Mode Administrator Password, điền password nếu bạn cần (ở đây tôi để trắng)



Màn hình tóm tắt thông số cài đặt



Den cua so nay, cac ban doi 1 chut



Đến đây thì đã thành công, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt và reboot lại.



Sau khi reboot lại thì tạo user tên “u1” , password: 123
Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computer / click nút phải chuột trên OU Users / New / User

2/ Máy Server 2 :

A/ Join domain :

Đặt IP tĩnh cho server2 theo các tham số sau:
IP: 192.168.1.2
NetMask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.1.1



Click nút phải chuột trên My Computer / Properties / Computer Name / Change
Điền tên domain “nhatnghe.com” vào ô domain



Sau khi OK, sẽ bung lên 1 của sổ để bạn điền user để join domains, bạn điền user : administrator ( user của máy server1)

OK, reboot lại máy server 2

B/ Dựng Domain Controller

Sau khi rebot lại máy Server2, v ào Start -> Run -> Chạy chương trình DCPROMO để nâng cấp lên lên Domain Controller



Cửa sổ "Active Directory Installation Wizard" , nhấn Next



Dùng các thông tin sau để trả lời cho quá trình nâng cấp lên DC thứ 2 :
- Additional Domain controller for an exiting domain



- Network Cerdentials



- Additional Domain Controller



Chọn giá trị mặc định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống




Dicrectory Services Restore Mode Administrator Password, điền password nếu bạn cần (ở đây tôi để trắng)



Den cua so nay, cac ban doi 1 chut



Đến đây thì đã thành công, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt và reboot lại.



C/ Dựng DNS :

Đặt lại IP cho server2 theo các tham số sau:
IP: 192.168.1.2
NetMask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.1.2



Vào Control Panel - > Windows Components, chọn Details



ở Networking Services chọn Domain Name System (DNS) và nhấn OK, nhấn tiếp Next để cài đặt.







3/ Đồng bộ 2 server và join domains cho client

A/ Server1 :

Start -> Program File -> Administrator Tool -> Active Directory Site and Services

Trong cữa sổ Active Directory Site and Services chọn Sites -> Defaut-Fist-Site-Name -> Servers thì sẽ thấy 2 server, vào properties từng NTDS Settings của mỗi server và check vào Gobal Catalog.



Trỏ Alternate DNS Server về Server2 (192.168.1.2)



B/ Server 2 :
Trỏ Alternate DNS Server về Server1 (192.168.1.1)



C/ Reboot Server1 & Server2

3/ Máy Client :

Đặt IP tĩnh cho máy Client theo các tham số sau:
IP: 192.168.1.2
NetMask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.1.1
Alternate DNS Server : 192.168.1.2



Click nút phải chuột trên My Computer / Properties / Computer Name / Change
Điền tên domain “nhatnghe.com” vào ô domain



Điền user : u1 / password : 123



Reboot lại Client

4/ thử nghiệm : tắt đi 1 trong server mà máy client vẫn login vào được DC, tạo thêm u2,u3 ... để thử nghiệm.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top