Tình huống:
Hệ thống hiện tại:
- Mail server : Mdeamon, phiên bản 9.x.x
- Dung lượng mail server : 500 GB, chạy trực tiếp trên SAN
- Tổng số lượng account : 1K+
- Dung lượng mailbox/normal users: 50MB
Mong muốn:
Đổi sang hệ thống Exchange 2010.
Thực hiện:
Việc migrate trực tiếp Mdaemon sang Exchange 2010 trực tiếp là không thể được do tool migrate của MS không hỗ trợ.
Để thực hiện được thì dùng phương pháp migrate sang Exchange 2k7 sau đó move mailbox sang exchange 2k10
Các tool sử dụng:
Tranport suite (Cài trên mail exchange 2007, download phiên bản 64b)
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=35FC4205-792B-4306-8E4B-0DE9CCE72172&displaylang=en
Windows installer 4.5 (Cài trên exchange 2007, hotfix để update exchange 2007 lên sp2. Nếu hệ thống Exchange 2007 đã cài sẵn SP2 thì không cần download fix này)
http://www.microsoft.com/downloads/vi-vn/details.aspx?FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4
Các package cần thiết để setup exchange 2007, exchange 2010
  1. Cài Exchange 2k7
Cài đặt mới 1 hệ thống windows 2003 64b (Exchange 2007 không cài được trên hệ thống windows 2008 R2)
Join server mới này vào AD, cài đặt exchange 2007

Cài đặt các component cần thiết để setup được Exchange 2007
-.Net 2.0 64b
-Powershell
-IIS

Hoàn tất việc cài đặt Exchange 2007, kiểm tra họat động của Exchange 2007, đảm bảo các service đều họat động.