Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Tổng hợp 260 báo cáo, chuyên đề, khóa luận Kế toán

KT001 Hạch Toán TSCĐHH Tại CTy Du Lịch DV HN Toserco
KT002 Kế Toán (KT) Nguyên Vật Liệu (NVL), Công Cụ Dụng Cụ Trong Các DN
KT003 Hạch Toán Và Quản Lí TSCĐ Tại CTy CP Du Lịch TM Đông Nam Á
KT004 KT Tập Hợp Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy TM Và Du Lịch Hồng Trà
KT005 Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng TSCĐ Tại CTy Cao Su Sao Vàng HN
KT006 Quản Lí Và Sử Dụng NVL Tại CTy Công Trình Đường Thuỷ Waco
KT007 Quản Lí Và Sử Dụng NVL Tại CTy SXKD Đầu Tư Và DV Việt Hà
KT008 Quản Lí Và Sử Dụng Vốn Tại CTy TNHH In TM Nhật Sơn
KT009 KT Bán Hàng Và XĐ Kết Quả KD Tại CTy TNHH Phú Thái
KT010 KT Bán Hàng Và XĐ Kết Quả Bán Hàng Tại CTy CP Ngọc Anh
KT011 KT Tập Hợp Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy May Thăng Long
KT012 Hạch Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại XN XD 244
KT013 KT Bán Hàng Và XĐ Kết Quả Bán Hàng Tại CTy CP Thuốc Lá Và Chế Biến Thực Phẩm Bắc Giang
KT014 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy Tư Vấn XD Và Phát Triển NT
KT015 KT Vốn Bằng Tiền
KT016 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy SX TM Và DV Phú Bình
KT017 KT Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy CP Phát Triển Thăng Long
KT018 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại XN Thoát Nước Số 3 - CTy Thoát Nước HN
KT019 Hạch Toán Và Tiêu Thụ Thành Phẩm Tại CTy Rau Quả VN
KT020 KT Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy CP Bánh Kẹo Hải Hà
KT021 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy CP Dược Kim Bảng
KT022 KT Bán Hàng Và XĐ Kết Quả Bán Hàng Tại CTy Vật Tư Thiết Bị Toàn Bộ Matexim
KT023 Hạch Toán NVL ở CTy CP May Hồ Gươm
KT024 KT Tập Hợp Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại XN X18
KT025 KT NVL Tại CTy Dệt 8/3
KT026 Hạch Toán Doanh Thu, XĐ Kết Quả KD Tại CTy CP Mai Linh HN
KT027 Hạch Toán Và Tiêu Thụ Thành Phẩm Tại CTy CP Tấm Lợp Và VL XD Đông Anh
KT028 Hạch Toán Và Tiêu Thụ Thành Phẩm Tại CTy DV Nuôi Trồng Thuỷ Sản TW
KT029 KT TSCĐ Tại CTy Xe Máy - Xe Đạp Thống Nhất
KT030 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại Chi Nhánh CTy Sông Đà 7 Tại Hoà Bình
KT031 Hạch Toán TSCĐ Tại CTy CTĐT Waco
KT032 Quản Lí Tiền Lương Tại XN Giống Gia Súc Gia Cầm Bắc Ninh
KT033 Quản Lí Vốn Cố Định Tại CTy Cơ Giới Và Xây Lắp Số 13
KT034 Hạch Toán Và Sử Dụng TSCĐ Tại CTy XD 472
KT035 KT Nghiệp Vụ Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thanh Toán Tại CTy Quản Lí Bến Xe Hà Tây
KT036 Kiểm Toán Thuế Trong Kiểm Toán Tài Chính Tại CTy Kiểm Toán Và Định Giá VN
KT037 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy CP Que Hàn Điện Việt Đức
KT038 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy TNHH QC Và TM P & G
KT039 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tai CTy Cơ Giới Và Xây Lắp 13 - Tổng CTy Licogi
KT040 Kiểm Toán Chu Trình Hàng Tồn KHo Trong Kiểm Toán Tài Chính Do CTy Kiểm Toán Tư Vấn XD VN Thực Hiện
KT041 Quản Lí Chi Phí NVL Tại CTy KHoáng Sản Và TM Hà Tĩnh
KT042 Kiểm Toán TSCĐ Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do CTy TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế (Ifc) Thực Hiện
KT043 Công Tác KT Tại CTy TNHH XD Và VT Phương Duy
KT044 PP Tính Giá Vốn Thành Phẩm Tại CTy DV TM Tràng Thi
KT045 Hạch Toán KT Tại CTy CP Đại Kim
KT046 KT NVL Tại CTy VPP Cửu Long
KT047 KT Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy CP May Thăng Long
KT048 Kiểm Toán Chu Trình Hàng Tồn KHo Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Trong CTy CP Kiểm Toán - Tư Vấn Thuế
KT049 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP
KT050 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy CP TM DV Kỹ Thuật Đông Nam Á
KT051 Hoạt Động KD Tại CTy Điện Tử Hoàng Sơn
KT052 Quản Lí Vốn Tại CTy XD TM Sóc Sơn
KT053 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Trong DN XD Cơ Bản (CTy Sông Đà 12-6)
KT054 KT NVL Tại CTy Dệt May HN
KT055 KT Bán Hàng Và XĐ Kết Quả Bán Hàng
KT056 CTy VTĐT Bắc Zimbang
KT057 Báo Cáo Tổng Hợp CTy May Đáp Cầu (Dagarco)
KT058 Hạch Toán KT Tại CTy May 19/5 Bộ Công An
KT059 CTy CP May Nam Hà
KT060 KT Các Nghiệp Vụ Thanh Toán
KT061 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy TNHH Thế Anh
KT062 Tổ Chức Bộ Máy KT Tại CTy Chỉ KHâu HN
KT063 Tổ Chức Bộ Máy KT Tại CTy CP QT TM Thành Như
KT064 Quản Lí Vật Tư Tại CTy May Thăng Long - XN May Liên Danh G & A
KT065 Quản Lí Vốn Tại CTy CDT
KT066 Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Cố Định Tại CTy Dệt Kim Đông Xuân HN
KT067 Hạch Toán KT Tại CTy DV Nuôi Trông Thuỷ Sản TW
KT068 Hạch Toán KT Tổng Hợp Tại XN Dệt May XNK Và Dịch Vụ Tổng Hợp
KT069 Nghiệp Vụ KT Tại CTy Đại Phú
KT070 CTy Dệt Vai CN HN Hacatex
KT071 XN May Thăng Long
KT072 KT NVL Tại CTy Tư Vấn Và XD Hưng Vượng
KT073 KT NVL, CCDC Tại CTy CP XD Số 4 Thăng Long
KT074 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy Cầu 1 Thăng Long
KT075 KT Nghiệp Vụ Bán Hàng Tại CTy Điện Máy - Xe Đạp - Xe Máy
KT076 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại XN Điện Cơ 1
KT077 KT Thuế GTGT
KT078 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Giày Thượng Đình
KT079 Hạch Toán NVL, CCDC Tại CTy TNHH Kỹ Thuật Phùng Hưng
KT080 KT Nghiệp Vụ Tiêu Thụ Hàng Hoá Tại CTy CP Tứ Gia
KT081 KT Bán Hàng Tại CTy Máy Tính VN 1
KT082 KT NVL, CCDC Tại CTy May XK Phương Mai
KT083 Tổ Chức KT Tại CTy Nước KHoáng Cúc Phương Elmaco
KT084 CTy Vận Tải Ôtô Số 3
KT085 Hạch Toán Chi Phí SXKD Và Doanh Thu Tại CTy Phát Hành Báo Chí TW
KT086 KT Lưu Chiểu Tại CTy Phát Hành Sách Hải Phòng
KT087 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Phát Triển KT XD
KT088 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Pin HN
KT089 KT Bán Hàng Và XĐ Kết Quả KD Tại CTy Rượu Đồng Xuân
KT090 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Xây Lắp Tại CTy Sông Đà 1
KT091 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Xây Lắp Tại CTy Sông Đà 11
KT092 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Xây Lắp Tại XN Sông Đà 206
KT093 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Sứ Thanh Trì Viglacera
KT094 CTy Phát Triển Hạ Tầng Tân Thành
KT095 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Thạch Bàn
KT096 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại Nhà Máy Thiết Bị Bưu Điện
KT097 KT NVL Tại Các DN SX
KT098 Quản Lí NVL Tại Các DN SX - CTy Thủ Đô 1
KT099 KT Nghiệp Vụ Tiêu Thụ Thành Phẩm Tại CTy Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây
KT100 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy TMDV Phú Bình
KT101 Quản Lí Và Tổ Chức KT Tại CTy TM DV Nhựa VN Vinaplat
KT102 KT Bán Hàng Tại CTy TNHH Bông Mai
KT103 CTy TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất Đồng Tâm
KT104 Quản Lí LĐ Và Tiền Lương Tại Viện Chiến Lược Và Phát Triển GD
KT105 Hạch Toán KT Tổng Hợp Tại XN May Thuộc CTy CP Thuỳ Trang
KT106 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy XD Số 4 HN
KT107 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy XD TM HN
KT108 Hạch Toán KT Bán Hàng Và XĐ KQ KD Tại DNTM Trương Vĩnh Sơn
KT109 KT Nghiệp Vụ Tiêu Thu Hàng Hoá Tại CTy TNHH Sao Thuỷ Tinh
KT110 Hạch Toán KT Tại CTy CP Chè Đường Hoa
KT111 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Vật Tư Thiết Bị Nông Sản Thanh Trì - HN
KT112 Nm Cơ Khí Gang Thép - CTy Gang Thép Thái Nguyên
KT113 Công Tác KT Tại CTy TNHH Selta
KT114 KT NVL, CCDC Tại Nhà Máy Ôtô Hoà Bình
KT115 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy CP Bao Bì Và In NN
KT116 Hạch Toán NVL, Tại CTy CP Bánh Kẹo Hải Châu
KT117 Hạch Toán Tiêu Thụ Hàng Hoá Và XĐ KQ KD Tại CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển CN Và TM T.C.I
KT118 KT NVL Tại CTy Lắp Máy Và XD Số 5
KT119 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy TNHH Tiến Đạt
KT120 CTy TNHH Vũ Dương
KT121 KT NVL Tại CTy CP Sơn Tây - T. Hà Tây
KT122 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy TNHH Tân Trường Thành
KT123 Hạch Toán NVL Và Vấn Đề Nâng Cao Năng Suất Sử Dụng Vốn Lưu Động Tại CTy Truyền Tải Điện 1
KT124 Quản Lí Và Sử Dụng NVL Tại CTy Cơ Khí Ôtô 1-5
KT125 KT Tiêu Thụ Hàng Hoá Và XĐ KQ KD Tại CTy CP Ôtô VT Hà Tây
KT126 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy CP SX VLXD Và XD
KT127 KT Bán Hàng Tại CTy Thép Thăng Long
KT128 KT Thành Phẩm Và Tiêu Thụ Thành Phẩm ở XN May X19
KT129 KT NVL Tại XN X18
KT130 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy CP May Thăng Long
KT131 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy TNHH XDCT Hoàng Hà
KT132 Bán Hàng Và XĐ KQ KD Của CTy TNHH TM DV Tràng Thi
KT133 KT Bán Hàng Tại CTy CP Vật Tư Tổng Hợp Xuân Trường
KT134 KT TSCĐ Hữu Hình Tại CTy Truyền Tải Điện 1
KT135 KT TSCĐ Tại CTy Tư Vấn Và Thiết Kế Kiến Trúc VN
KT136 Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Cố Định Tại CTy Tư Vấn XDDD VN
KT137 Hạch Toán Tiền Lương Tại CTy Bưu Chính Viễn Thông HN
KT138 Hạch Toán Lưu Chuyển Hàng Hoá Và XĐ KQ Tiêu Thụ Hàng Hoá Tại CTy Điện Tử VT Qđ Viettel
KT139 KT NVL, CCDC Tại CTy CP TM XD 127
KT140 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy Cơ Khí Sửa Chữa Ctrình Cầu Đường Bộ 2
KT141 KT NVL, CCDC Tại CTy XD 34
KT142 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy XD 492
KT143 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy CP XD Ctrình 1
KT144 CTy TNHH Tấn KHoa
KT145 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy CP XiMăng Tiên Sơn - T. Hà Tây
KT146 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Xây Lắp VT XD 8
KT147 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy KTrúc Tây Hồ
KT148 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy TM SX Thiên Long
KT149 CTy TNHH TM Hùng Tưởng
KT150 Một Số Biện Pháp Tiết Kiệm Chi Phí Và Hạ Giá Thành SP Tại CTy TNHH XD Và TM Hoàng An
KT151 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy CT Cầu Đường Bộ 2
KT152 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy XD Hà Nam
KT153 Tiêu Thụ Tp Và XĐ KQ Bán Hàng Tại CTy CP Techcom
KT154 KT NVL, CCDC Tại CTy TM Và SX Đại Phú
KT155 Tiêu Thụ Tp Và XĐ KQ Bán Hàng Tại CTy TNHH Trung Tuấn
KT156 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy TNHH Bình Minh
KT157 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy XNK Thuỷ Sản Nam Hà Tĩnh
KT158 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại XN Xây Lắp Hoá Chất
KT159 KT Bán Hàng Và XĐ KQ Bán Hàng Tại CTy VL Điện Và DC Cơ Khí
KT160 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy 189 BQP
KT161 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Vinaconex 7
KT162 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Chế Biến Và KD Than HN
KT163 Nghiệp Vụ KT Cho Vay Tại Chi Nhánh NH Công Thương Đống Đa - HN
KT164 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Sông Đà 8
KT165 Tiêu Thụ Tp Và XĐ KQ KD Tại CTy ĐT CN Và TM VN
KT166 Công Tác KT Tại CTy Xe Đạp - Xe Máy Thống Nhất
KT167 KT NVL, CCDC Tại CTy XD 1 Thanh Hoá
KT168 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy XD 2 Thăng Long
KT169 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy ĐT Và Thiết Kế XD
KT170 KT NVL, CCDC Tại CTy Granite Tiến Sơn - Viglavera
KT171 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy ĐT Và XD 2 HN
KT172 Tiêu Thụ Tp Và XĐ KQ Bán Hàng Tại CTy Cơ Khí HN
KT173 Hạch Toán Tiền Lương Và BH XH Tại CTy TNHH Dệt May Thái Sơn - HN
KT174 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Xây Lắp Tại CTy Phát Triển Đô Thị Sơn La
KT175 KT NVL, CCDC Tại CTy Talimex
KT176 KT NVL, CCDC Tại CTy CP Dược Phẩm HN
KT177 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Xây Lắp Tại CTy May Chiến Thắng
KT178 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Xây Lắp Tại XN May XK Thanh Trì
KT179 CTy Gang Thép Thái Nguyên
KT180 KT NVL, CCDC Tại XN 22 - CTy 22 BQP
KT181 KT NVL, CCDC Tại Điện Lực Ba Đình HN
KT182 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại XN XD 244
KT183 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy Vật Liệu Nổ CN
KT184 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy TM Và DV Kỹ Thuật Đna
KT185 KT NVL, CCDC Tại CTy CP VT Thuỷ Bộ Bắc Giang
KT186 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Xây Lắp Tại CTy SX TM Viglacera
KT187 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Quy Chế Từ Sơn
KT188 KT NVL Tại CTy Thép An Thịnh
KT189 ISO Chuyển Giao CN Và PTth Và Viễn Thông VTC
KT190 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại XN Chăn Nuôi Và Chế Biến Thức Ăn Gia Súc An Khánh - Hà Tây
KT191 Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Ts Lưu Động Tại CTy CP XD 12 Vinaconex
KT192 KT NVL Tại CTy 20
KT193 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Dược Phẩm Hoàng Hà
KT194 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại XN In Việt Lập - Cao Bằng
KT195 Hạch Toán Chi Phí Và XĐ KQ KD Tại CTy Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Nam Quang
KT196 KT Bán Hàng Và XĐ KQ KD Tại CTy TM ĐT Và Phát Triển CN
KT197 KT NVL Tại CTy TNHH SX Bao Bì Và DV TM HN
KT198 Hạch Toán Chi Phí Và XĐ KQ KD Tại CTy CP Điện Tử New
KT199 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy XD 4
KT200 Tổ Hợp SX Đá Thi Sơn
KT201 Hạch Toán Tiền Lương Và BH Tại XN XD Sông Đà 903
KT202 Nâng Cao Hiệu Quả Đấu Thầu Tại CTy XD Sông Đà 2
KT203 KT NVL Tại CTy XD Và Phát Triển Nông Thôn
KT204 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại Nhà Máy XiMăng Sông Đà Thuộc CTy VT Xây Lắp Và Vận Tải Sông Đà 12
KT205 KT NVL CCDC Tại CTy May XK Phương Mai
KT206 Nghiệp Vụ Bán Hàng Nội Địa Tại CTy XNK Nông Sản Thực Phẩm HN
KT207 Quản Lí Và Sử Dụng TNCĐ Tại CTy CP May Nam Hà
KT208 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Cảng HN
KT209 KT Bán Hàng Và XĐ KQ KD Tại DN Tư Nhân Hoàng Xuân Hùng
KT210 KT Thành Phẩm Và Tiêu Thụ Thành Phẩm ở CTy Cơ Khí Quang Trung
KT211 Một Số Biện Pháp Tiết Kiệm Chi Phí Và Hạ Giá Thành SP Tại XN Khai Thác Ctrình Thuỷ Lợi H. Gia Lộc - Hải Dương
KT212 Cung ứng, Dự Trữ Và Sử Dụng Vật Tư Tại CTy Cao Su Sao Vàng
KT213 KT NVL CCDC Tại CTy CP XD Phương Nam
KT214 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy TNHH Kiến Trúc Việt Nhật
KT215 KT NVL CCDC Tại XN May Minh Hà
KT216 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy In NN Và CN Thực Phẩm
KT217 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy Gạch ốp Lát HN
KT218 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP
KT219 KT NVL CCDC Tại CTy CP Ba Lan
KT220 CTy May Thăng Long
KT221 KT NVL CCDC Tại CTy Dệt 8/3
KT222 KT NVL CCDC Tại CTy Cơ Khí Điện Thuỷ Lợi
KT223 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy Khai Thác Ctrình Thuỷ Lợi Mỹ Đức
KT224 Báo Cáo TH Tại CTy Gang Thép Thái Nguyên
KT225 KT Vốn Bằng Tiền Tại CTy CP TM XD Sóc Sơn
KT226 Quản Lí Tiêu Thụ HH Tại CTy TM XNK HN
KT227 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy XiMăng Hải Phòng
KT228 Hạch Toán TSCĐ Hữu Hình Tại CTy May Đáp Cầu
KT229 Hạch Toán TSCĐ Hữu Hình Tại CTy Hoá Chất Mỏ Micco
KT230 KT NVL CCDC Tại XN Gạch Ngói Hồng Thái
KT231 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy DC Cắt Và Đo Lường Cơ Khí
KT232 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Xây Lắp
KT233 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy TM Và SX TbVT GTVT
KT234 Một Số Điều Cần Biết Về HT KT Pháp
KT235 KT Thành Phẩm Và XĐ KQ Tiêu Thụ Tp Tại CTy TM Và SX VTTB GTVT
KT236 CTy Bánh Kẹo Hải Châu
KT237 KT Thành Phẩm Và XĐ KQ Tiêu Thụ Tp Tại CTy TNHH TM Và XNK DVd
KT238 CTy TNHH Nhà Nước 1 Thành Viên Điện Cơ Thống Nhất
KT239 KT TSCĐ Tại CTy Cao Su Sao Vàng
KT240 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại XN XD Binh Đoàn 11
KT241 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy TNHH Hồng Hưng Hà
KT242 CTy TNHH Minh Trí
KT243 Quản Lí Và Sử Dụng TSCĐ Tại CTy CP Chè Long Phú
KT244 KT TH Tại CTy May XK Thanh Trì
KT245 KT Bán Hàng Tại CTy May 10
KT246 KT NVL Tại CTy Huds
KT247 KT Vốn Bằng Tiền Tại CTy Ôtô 3/2
KT248 KT NVL Tại CTy Đồng Tháp
KT249 KT Bán Hàng Tại CTy Điện Quang
KT250 Quản Lí Tài Chính Tại CTy Phát Triển CN Đông Á
KT251 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Xây Lắp Tại XN Sông Đà 11/3
KT252 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy Mặt Trời Việt
KT253 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy TM XD Bắc Nam
KT254 KT Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại CTy Thiết Bị Và QC Truyền Hình
KT255 Quản Lí Và Sử Dụng Vốn Lưu Động Tại CTy Mây Tre XK HN
KT256 KT Bán Hàng Và XĐ KQ Bán Hàng Tại CTy TM ĐT Long Biên
KT257 KT Bán Hàng Và XĐ KQ Bán Hàng Tại CTy Mậu Dịch BH HN
KT258 KT Bán Hàng Tại CTy CP Hà Bắc
KT259 Hạch Toán Chi Phí SX Và Tính Giá Thành SP Tại CTy TNHH Thông Hiệp
KT260 KT TH Tại CTy Dệt Len Mùa Đông

Link download : liên hệ nhé


Hãy là người truy cập lịch sự !!!!
Hãy nhấn "like", "thank" hoặc "comment" bài viết nếu thấy hữu ích và cần thiết cho bạn !!!
Hãy truy cập và góp ý chia sẻ để Diễn đàn Blog TaPhiet_KC được phát triển hơn !!
mong đây sẽ là nơi cho các bạn vui chơi giải trí , học hỏi và chia sẻ kiến thức IT cho các bạn và cho mọi người đam mê công nghẹ và ứng dụng công nghệ !!!!!!!!
Chúc các bạn thành công !!!
Mọi chi tiết Xin liên hệ Ban quản trị Blog
Mọi sự trợ giúp trực tiếp xin liên hệ :
Email: taphietit@ymail.com
Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
Gmail: taphietit@gmail.com
                                                 Mobile: 0987530288  
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top