Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm - Các cương lĩnh chính chị của Đảng ,sự so sánh và đề cương học môn Đường Lối !!!

Câu 2:Phân tích nội dung cơ bản của cương lĩnh ctrị đầu tiên do NAQ soạn thảo?so sánh với luận cương chính trị 9/1930 trần phú ?

Trả lời:
1)Nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên do NAQ soạn thảo:
a.Bối cảnh lịch sử:Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 các ptrào yêu nc CM trc khi đảng ra đời từ lập trường cần vương đến lập trường dân 
chủ tiểu tsản qua khảo nghiệm của l/s đều lần lượt thất bại , vượt qua những hạn chế của những sĩ phu yêu nước lâm thời NAQ
 quyết trí ra đi tìm đường cứu nc.trải qua qtrình bôn ba khắp các châu lục để tìm đường cứu nc thì NAQ đã đến 
với CN M.lênin và tìm đc cho dtộc VN con đường cứu nc đúng đắn cho dtộc, đó là con đường độc lập dtộc gắn với CNXH
 con đường CM vsản .Sau 1 thời gian chuẩn bị đầy đủ về ctrị, tư tưởng, tổ chức thì NAQ thay mặt cho quốc tế cộng sản 
chuẩn bị hội nghị thành lập đảng. Tại hội nghị 6/1-7/2/1930 ở Hương cảng trung quốc thì các đại biểu dự hội nghị đã 
nhất trí thành lập ĐCSVN và thông qua chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của đảng hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên
b.Nội dung:
-cương lĩnh nêu nên phương hướng chiến lược cơ bản của cmạng :làm tsản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
-Nêu rõ nvụ và mtiêu của cách mạng VNtrên các lĩnh vực:
     Ctrị: đánh đổ CN đế quốc pháp và pkiến, làm cho nc VN hoàn toàn độc lập, xdựng chính phủ công nông binh và tổ chức quân đội công nông
     Ktế:tịch thu toàn bộ các sản nghiệp lớn của đế quốc giao cho chính phủ công nông binh, 
tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc làm của công và chia cho dân cày nghèo, mở mang cnghiệp và nnghiệp, 
miễn thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm việc 8 giờ.
    Văn hoá xh:dân chúng đc tự do tổ chức, phổ thông gdục theo hướng công nông hoá, nam nữ bình quyền
-về llượng CM phải đkết công nhân, ndân phải dựa vào dân cày nghèo, lãnh đạo công nhân làm CM ruộng đất, lôi kéo tiểu tư sản,
 trí thức, trung nông…Đi vào phe vsản giai cấp, đối với phú nông, trung , tiểu địa chủ, tbản an nan mà chưa rõ phản 
cmạng thì phải lợi dụng, ít nhất là làm cho họ đứng trung lập, đối với những đối tượng đã ra mặt phản CM phì phải kiên quyết đánh đổ.
-Đề ra phương pháp CM VN:Sdụng bạolực cách mạng của quần chúng để đánh đổ đế quốc phong kiến
-Cưong lĩnh nêu rõ vấn đề đkết quốc tế:cách mạng VN là một bộ phận của cách mạng t/giới
-Về llượng lãnh đạo cmạng : GCCN là lực lượng lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong của mình là ĐCS
c. ý nghĩa: là một cương lĩnh giải phóng dtộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường cmạng HCM, phản ánh đc 
quy luật khách quan của xhội VN, phải đáp ứng những nhu cầu cơ bản và cấp bách của xh VN, phù hợp với xu thế of thời đại.
2. so sánh với luận cương chính tri của trần phú
a. giống nhau:những nội cương củ chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt về cơ bản là thống nhất với nội dung của luận cương  ctrị
       Cùng xác định mtiêu of cm là làm cm tsản dân quyền & thổ địa cm để đi tới XHCS. 
để thực hiện mtiêu đlập dtộc & dân chủ thì nvụ cm: đánh đổ đế quốc cnghĩa pháp và bọn pkiến(chống đế quốc & chống pkiến)
      Tính chất của cm lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền sáu đó tiếp tục
 phát triển bổ qua thời kỳ tư bản tiến thẳng lên con đương XHCN
     Phương pháp CM:Sử dụng bạo lực CM của quần chúng
     Llượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản thông qua đội tiền phong của mình là ĐCS
     Quan hệ quốc tế: cmạng vn và cmạng đông dương là một bộ phận của cmạng thế giới
b. khác nhau: luận cương chính trị và chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt có những điểm chưa thống nhất,
 đó cũng chính là những hạn chế của luận cương thánh 10/1930:
      một là, ko nêu ra đc mâu thuẫn chủ yếu của XH VN là mâu thuẫn giữa dân tộc VN 
với đế quốc pháp và tay sai của chúng, do đó ko đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu.
     Hai là, luận cương đánh giá không đúng mức vai trò cách mạng vảu tầng lớp tiểu tư sản và mặt yêu nc 
của tư sản dân tộc, chưa thấy đc khả năng phân hoá và nôi kéo 1 bộ phận địa chủ vừa và nhỏ trong cm giải 
phóng dân tộc. luận cương ctrị nhận rõ vai trò của liên minh công nông nhưng lại chưa đề cập vấn đề mặt trận dân tộc thống nhất.
       Xuất phát từ nhận thức hạn chế như vậy, trong hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương 
đã phê phán gay gắt những quan điểm đúng đắn trong chính cuơng vắn tắt, sách lược vắn tắt đc thông qua tại hội nghị thành lập đảng
     Nguyên nhân của những hạn chế trên là: nhận thức giáo điều và máy móc về mối quan hệ giữa vấn đề dtộc 
và vấn đề gcấp trong cm thuộc địa.hiểu biết ko đầy đủ về tình hình đặc điểm của xh gcấp và dtộc ở đông dương. chịu sự
 chi phối nặng nề of khuynh hướng “tả” của đại hội 6 quốc tế cộng sản.
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (3/2/1930) và luận cương chính trị(10/1930) có những điểm giống nhau sau:
- Cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng VN (Đông Dương) là : CM tư sản dân quyền và CMXHCN, đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách
- Đều xác định mục tiêu của CNVN(ĐD)là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày
- Khẳng định lực lượng lãnh đạo CM VN là đảng cộng sản , đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lênin làm nền tảng mà đội quân tiên phong là giai cấp công nhân
- Khẳng định CMVN (ĐD) là 1 bộ phận khăng khít của CMTG, giai cấp vô sản VN phải đoàn kết với VSTG nhất là vô sản Pháp
- Xác định vai trò và sức mạnh của giai cấp công nhân
Như vậy sở dĩ có sự giống nhau đó là do cả 2 văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mac- Lênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của CM tháng 10 Nga
* Khác nhau:
Tuy cả 2 văn kiện trên có những điểm giông nhau nhưngvẫn có nhiều điểm khác nhau cơ bản : Cưong lĩch chính trị xây dựng đường lỗi của CMVN còn Luận cương rộng hơn là Đông Dương. Cụ thể là :
- Xác định kẻ thù & nhiệm vụ , mục tiêu của CM:
           + Trong cương lĩnh chính trị xác định kẻ thù, nhiệm vụ của CM VN là đánh đổ đế quốc và bọn phong kiến tư sản ,tay sai phản cách mạng (nhiệm vụ dân tộc và dân chủ). Nhiệm vụ dân tộc được coi là nhiệm vụ hàng đầu của CM, nhiệm vụ dân chủ cũng dựa vào vấn đề dân tộc để giải quyết. Như vậy mục tiêu của cưong lĩnh xác định: làm cho VN hoàn toàn độc lập, nhân dân được tự do, dân chủ , bình đẳng, tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo, thành lập chính phủ công nông binh và tổ chức cho quân đội công nông, thi hành chính sách tự do dân chủ bình đẳng.
           + Còn trong Luận cương chính trị thì xác định:đánh đổ phong kiến đế quốc để làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Đưa lại ruộng đất cho dân cày, nhiệm vụ dân chủ và dân tộc được tiến hành cùng 1 lúc có quan hệ khăng khít với nhau.Vịêc xác định nhiệm vụ như vậy của Luận cương đã đáp ứng những yêu cầu khách quan đồng thời giải quyết 2 mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN lúc đó là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp đang ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên luận cương chưa xác định được kẻ thù, nhiệm vụ hàng đầu ở 1 nước thuộc địa nửa phong kiến.Như vậy Mục tiêu của luận cương hướng tới giải quyết đựợc quyền lợi của giai cấp công nhân VN chứ không phải là toàn bộ giai cấp trong xã hội.
- Lực lượng CM: 
            + Trong CLCT xác định lực lượng cách mạng là giai cấp công nhân cà nông dân nhưng bên cạnh đó cũng phải liên minh đoàn kết với TTS, lợi dụng hoặc trung lập Phú nông trung tiểu địa chủ, TSDT chưa ra mặt phản cách mạng. Như vậy ngoài việc xác định lực lượng nòng cốt của cách mạng là giai cấp công nhân thì cương lĩnh cũng phát huy được sức mạnh của cả khối đoàn kết dân tộc, hướng vào nhiệm vụ hàng đầu là giải phóng dân tộc. 
             + Còn trong luận cương thì xác định động lực của CM là CN&ND, chưa phát huy được khối đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của TS, TTS, trung tiểu địa chủ

>>>> Tóm lại LC đã thể hiện là 1 văn kiện tiếp thu được những quan điểm chủ yếu của chính cương vắn tắt , Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt xác định được nhiệm vụ nòng cốt của CM. Tuy nhiên luận cương cũng có những mặt hạn chế nhất định: sử dụng 1 cách dập khuôn máy móc chủ nghĩa Mac-Lenin vào CM VN,còn quá nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, đánh giá không đúng khả năng cách mạng của TTS, TS> địa chủ yêu nước, chưa xác định nhiệm vụ hành đầu của 1 nước thuộc địa nửa phong kiến là GPDT.Còn cương lĩnh tuy còn sơ lược vắn tắt nhưng nhưng nó đã vạch ra phương hương cơ bản của CM nước ta, phát triển từ CM GPDT>>CM XHCN.Cương lĩnh thể hiện sự vận dụng đúng đắn sáng tạo nhạy bén chủ nghĩa Mac-Lenin vào hoàn cảnh cụ thể của VN, kết hợp nhuần nhuyễn CN yêu nước và CNQTVS,giữa tư tưởng của CNCS và thực tiễn CM VN nó thể hiện sự thấm nhuần giữa quảng đại giai cấp trong cách mạng.TRỌN BỘ CÁC LINK BẠN CẦN THAM KHẢO BỘ MÔN "ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM"


Tài Liệu Đề Cương Học :  http://www.mediafire.com/?g2sibrbb83frx6j
Tài Liệu Ôn Thi Chương 1,2,3 :http://www.mediafire.com/?m64dznjz6lvslci

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm
Hoặc bạn muốn làm thử thì : http://www.mediafire.com/?gwafia48zqfj6xs

Trọn bộ 1 link mediafire duy nhất tại : http://www.mediafire.com/?3o7pq2y1x5u5p 


Chúc các bạn sức khỏe và thi đạt kết quả cao !!!
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top