Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Thiết lập hệ thống mạng cho Doanh nghiệp nhỏ

   


I-  MÔ HÌNH

- Mô hình sử dụng 2 máy tính

II-  GIỚI THIỆU

- Giải pháp dùng cho Doanh nghiệp nhỏ với các yêu cầu cơ bản như :
·         Chia sẻ dữ liệu, chia sẻ máy in
·         Truy cập Internet với 1 đường truyền ADSLIII-  CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI

- Mô hình dùng mạng WorkGroup. Các máy User dùng   Windows XP, các máy cung cấp tài nguyên (Files, Printer ) dùng Windows Server 2k3 với các bước thực hiện :
·         Đặt IP cho các máy
·         Cấu hình Router ADSL
·         Cấu hình File server
·         Cấu hình Print server


IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT
  1. Đặt IP cho các máy

- Chuẩn bị: 1 máy Windows Server 2003 (PC01) và 1 máy Windows XP (PC02)
- Thông số IP của các máy như sau:

PC01
PC02
IP address
192.168.1.2
192.168.1.3
Subnet mask
255.255.255.0
255.255.255.0
Default gateway
192.168.1.1
192.168.1.1
Preferred DNS
203.113.131.1
203.113.131.1

- Thực hiện tại PC01 > Click phải My Network Places > Properties

- Click phải lan > Properties

- Chọn Internet Protocol (TCP/IP) > Properties

- Nhập thông số IP như hình vẽ > OK > OK

- Các máy còn lại > Thực hiện tương tự


  1. Cấu hình Router ADSL
- Thực hiện tại máy bất kỳ > Trong bài Lab này, tôi thực hiện tại PC02 > Reset thiết bị Router ADSL > Kiểm tra đường truyền với Router (IP mặc định của Router là 192.168.1.1) > Bảo đảm phải liên lạc được với Router

- Mở Internet Explorer (IE) > Nhập 192.168.1.1 > Go

- Nhập username và password của Router > OK

- Chọn tab Quick Start > RUN WIZARD

- Màn hình Quick Start > Next

- Màn hình Quick Start – Password > Nhập password mới > Next

- Màn hình Quick Start – Time Zone > Chọn GMT+07:00 > Next

- Màn hình Quick Start – ISP Connection Type > Chọn PPPoE/PPPoA > Next

- Màn hình Quick Start – PPPoE/PPPoA > Nhập thông tin như hình vẽ > Next

- Màn hình Quick Start Complete > Next > Close

- Tab Status > Quan sát đã nhận IP Public do ISP cấp

- Mở IE > Nhập google.com.vn > Quan sát đã truy cập web thành công
  1. Cấu hình File server (thực hiện tại PC01)

- Tạo các group BanGiamDoc, KeToan, NhanSu

- Tạo các user TPKeToan, kt1, kt2, TPNhanSu, ns1, ns2

- Add các user TPKeToan, kt1 và kt2 vào group KeToan

- Add các user TPNhanSu, ns1 và ns2 vào group NhanSu

- Tạo cây thư mục như hình vẽ

a.       Share folder Data
- Click phải Data > Properties

- Tab Sharing > Chọn Share this folder > Chọn Permissions

- Chọn Full Control tại cột Allow > OK > OK

b.      Hồ sơ của phòng ban nào thì phòng ban đó quản lý
- Màn hình Data Properties > Tab Security > Chọn Advanced

- Màn hình Advanced Security Settings for Data > Gỡ dấu check All inheritable permissions from … defined here >

- Màn hình Security > Chọn Copy > Chọn OK

- Trong ACL > Chọn Users (HOUSE\Users) > Remove

- Quan sát kết quả > Chọn Add

- Add các group NhanSu và KeToan > OK

- Quan sát kết quả > OK

- Click phải folder Chung > Properties

- Tab Security > Chọn group KeToan > Chọn Modify tại cột Allow

- Tab Security > Chọn group NhanSu > Chọn Modify tại cột Allow > OK

- Click phải folder KeToan > Properties > Tab Security > Chọn group KeToan > Chọn Modify tại cột Allow

- Tab Security > Chọn group NhanSu > Chọn Read & Execute tại cột Deny

- Màn hình Security > Yes > OK

- Click phải folder NhanSu > Properties > Tab Security > Chọn group NhanSu > Chọn Modify tại cột Allow

- Tab Security > Chọn group KeToan > Chọn Read & Execute tại cột Deny > Màn hình Security > Yes > OK

- Kiểm tra (thực hiện tại PC02) > Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK

- Nhập username và password (vd: kt1 / 123) > OK

- Trong folder Data > Mở file t1.txt > Nhập nội dung tùy ý

- Chọn menu File > Save

- Màn hình cảnh báo > OK

- Trong folder Data > Click phải > New > Folder

- Màn hình cảnh báo > OK

- Trong folder Chung > Click phải New > Folder > Đặt tên là kt1

- Trong folder KeToan > Click phải New > Text Document

- Nhập nội dung tùy ý > Chọn menu File > Save

- Trong folder Data > Click phải folder NhanSu > Open

- Màn hình thông báo lỗi > OK

c.       Các user chỉ có thể xóa tài nguyên do chính mình tạo ra
- Thực hiện tại PC01 > Click phải folder NhanSu > Chọn Properties

- Màn hình NhanSu Properties > Chọn Advanced

- Màn hình Advanced Security Settings for NhanSu > Chọn NhanSu > Edit

- Gỡ dấu check Delete Subfolders and File và Delete tại cột Allow > Check vào ô Apply these permissions to objects and/or containers within this container only > OK > OK > OK

- Kiểm tra (Thực hiện tại PC02) > Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK

- Nhập ns1 / 123 > OK

- Trong folder NhanSu > Click phải New > Text Document > Đặt tên ns1.txt > Nhập nội dung tùy ý > Chọn menu File > Save

- Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK

- Nhập ns2 / 123 > OK

- Click phải ns1.txt > Delete

- Màn hình Confirm File Delete > Yes

- Màn hình thông báo lỗi > OK


  1. Cấu hình Print server (Máy in hiệu HP 2000C)

a.       Cài đặt Local printer (Thực hiện tại PC01)
- Start > Settings > Printers and Faxes > Click phải Add Printer > Add Printer

- Màn hình Wellcome > Next

- Màn hình Local or Network Printer > Chọn Local printer … computer > Gỡ dấu check Automatically detect … printer > Next

- Màn hình Select a Printer Port > Next

- Màn hình Install Printer Software > Chọn HP 2000C > Next

- Màn hình Name Your Printer > Nhập NhanVien > Next

- Màn hình Printer Sharing > Chọn Share name > Next

- Màn hình Location and Comment > Next

- Màn hình Print Test Page > Chọn Yes > Next

- Màn hình Completing > Finish

- Quan sát kết quả

b.      Cài đặt Network printer (Thực hiện tại PC02)
- Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK

- Nhập kt2 / 123 > OK

- Click phải NhanVien > Connect

- Màn hình Connect to Printer > Yes

- Quan sát kết quả

c.       Độ ưu tiên – Phân quyền (Thực hiện tại PC01)
- Add TPKeToan và TPNhanSu vào group BanGiamDoc

- Màn hình Printers and Faxes > Click phải Add Printer > Chọn Add Printer

- Màn hình Welcome > Next
- Màn hình Local or Network Printer > Chọn Local printer > Next

- Màn hình Select a Printer Port > Next

- Màn hình Install Printer Software > Chọn HP 2000C > Next

- Màn hình Use Existing Driver > Chọn Keep existing driver > Next

- Màn hình Name Your Printer > Nhập GiamDoc > Next

- Màn hình Printer Sharing > Chọn Share name > Next

- Màn hình Location and Comment > Next

- Màn hình Print Test Page > Next

- Màn hình Completing > Finish > Quan sát kết quả

- Click phải GiamDoc > Properties

- Tab Advanced > Nhập 99 tại Priority

- Tab Security > Chọn Everyone > Remove

- Quan sát kết quả > Chọn Add > Add group BanGiamDoc > OK

- Kiểm tra (Thực hiện tại PC02) > Start > Run > Nhập \\192.168.1.2 > OK

- Nhập kt2 / 123 > OK

- Click phải GiamDoc > Chọn Connect

- Nhập kt2 / 123 > OK

- Màn hình Connect to Printer > Chọn No

Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top