+ Thứ 1 các bạn phải để Windows 8 hoạt động cả hai loại IPv6 và IPv4 (để mặc định không tắt)
+ Chỉnh DNS cho IPv4 như sau:

Preferd DNS sever: 8.8.8.8
Alternate DNS Server: 8.8.4.4






Thứ 2: Đồng bộ thời gian máy tính của bạn thông qua Internet






Thứ 3: Tạo một file active.bat dán nội dung sau vào:

Win 8 Ent
Mã:

slmgr.vbs -ipk 32jnw-9kq84-p47t8-d8ggy-cwck7 cscript slmgr.vbs /skms benderrodriguez-1-pt.tunnel.tserv28.waw1.ipv6.he.net cscript slmgr.vbs /ato
Win 8 ProMã:
slmgr.vbs -ipk NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 cscript slmgr.vbs /skms benderrodriguez-1-pt.tunnel.tserv28.waw1.ipv6.he.net cscript slmgr.vbs /ato
Sau đó chuột phải chọn "Run as administrator" !

Cách active này còn hiệu quả cho đến khi các bạn không thể ping thấy Server
Mã:

benderrodriguez-1-pt.tunnel.tserv28.waw1.ipv6.he.net
Có thể ping để thử nó còn sống không ? Chúng ta muốn nó sống nhưng MS lại muốn nó chết 
Mã:

ping benderrodriguez-1-pt.tunnel.tserv28.waw1.ipv6.he.net -t
Các bác chiến nhanh để Server nó chết ! ^^
Nhớ tắt update sau khi đã Active xong rồi nhé, ai biết bác MS cho update thứ gì khi active hiện tại khá khó !

Thành quả:









Nguồn: Windows 8 KMS Activation