Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Cài Windows qua mạng (dùng RIS) Server 2003


Cài Windows qua mạng (dùng RIS)

(Sưu tầm http://www.cnktdn.edu.vn/forum/forum_posts.asp?TID=529)
1. Bạn phải dùng Sever là Windows sever 2003 (Nếu dùng Windows sever 2003 SP2 thì không có RIS)
2. Phải nâng cấp Sever lên Domain Controler thì mới cài đựoc RIS
3. Nên dùng máy ảo đê thực hành cho dễ đàng VD: Vitual PC, VMware Workstation (Vào Goole.com.vn tìm nha)

Mục đích: Các máy client (chưa có Hệ điều hành) cài Window (không cần nhập thông tin như CD key, user name…) từ server.
Các bước chính:
Server
Cài RIS (remote intallation services) lên server 2k hay 2k3 (ở đây em dùng 2k3).
Tạo image lưu trên server.
Tạo đĩa mền boot mạng
Tạo answer file.
Phân quyền để user có thể cài window.
Client
Có card mạng
Lưu dữ liệu qua máy khác nếu có (vì sẽ bị format mất tiêu)
Thực hiện:
***Cài RIS lên server 2k3:
Start->Control Panel->Add or Remove. Chọn Add or remove Window components -> Tìm và chon Remote intallation service -> OK (Next…)
Restart->
***Tạo image lưu trên server.
Logon administrator
Start-> Administrative tool-> Remote intallation service setup.
bảng Welcome->Next-> Chọn đường dẫn chứa image (Phải nằm trên đĩa dịnh dạng NTFS, còn trống nhiều và “không cùng nằm trên ổ cứng chứa win server” vd: G:\RemoteInstall). Chọn Next.
Đánh dấu chọn vào Respond to client computer (khoang chọn Do not respond to unknown client). Next

Kế là chọn nơi có intallation files (chính là thư mực I386 trên CD window). Next
Chọn text mô tả cho image của mình (Vd: winXP_full). Next
Finish.
***Tạo đĩa mền boot mạng (nếu card mạng có thể boot mạng thì khỏi làm cái này)
Vào thư mục G:\RemoteInstall\Admin\i386 chạy file rbfg.exe để tạo đĩa mền.

***Tạo answer file.
Chạy file setupmgr.exe (next) chọn new -> chọn Remote intallation service (RIS) chọn window mà mình đã tạo image lưu trên server. Next -> chọn Fully automated -> I accept…
Cuối cùng mình save file này tên là “remboot.sif” trong thư mục G:\RemoteInstall\Setup\English\Images\WINDOWS\i386 \templates
***Phân quyền để user có thể dùng RIS cài window.
Start -> administrative tool -> Active Directory users and computer
Ở đây em tạo ra OU nhatnghe gồm 2 user u1 và u2. Chỉ u1 được quyền dùng RIS để cài window.

Right-click nhatnghe chọn Delegate Control -> Next -> Add u1 -> Next -> Chọn Create a custom task to delegate Next
Chọn This folder, existing objects….. Next
Bỏ chọn General, Chọn lạ Creation/deletion of…… nhìn vào bảng bên dưới chọn Create Computer objects. Next -> Finsh

Vẫn trong Active Directory users and computer, Right-click DOMAIN.COM chọn properties.

Chọn group policy -> edit. Trong group policy object -> user configuration ->window setting ->remote installation service ->double click vào choice option bên phải. Chọn Automatic Setup là Enable ->OK
Xong phần Server
——————————————————————————-
Client
Bật máy client, chọn PXE boot ROM trong BIOS, nếu không có thì dùng cái đĩa mền hồi nãy (thông thường thì ấn phím F12 để boot mạng).

Khi boot mạng thì máy client sẽ phát broadcast, server sẽ Respond to client (do mình đã chọn). Khi nhận được tín hiệu từ server, máy client sẽ báo ấn F12 lần nữa.
Sau khi ấn F12, màng hình welcome xuất hiện

ấn Enter
nhập u1, password rồi Enter.
Ta sẽ thấy cái tiêu đề winxp_full quen quen (do mình đặt hồi nảy)

Chọn cái image này để bắt đầu cài.

Ai xài VMware chú ý:
1- Cho card Ethernet trên máy ảo là VMware1.
2- Cài DHCP trên máy thật, xóa DHCP trên VMware.
3- Chỉnh CMOS cho máy client boot qua Network.
4- Khi boot máy client(chưa cài HDH), sau khi client nhận được IP, hãy nhấn phím F12 ngay, nếu vào được màn hình màu xanh của RIS là bạn đã làm được rồi đó.

Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top