Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

12 bài luận văn ngân hàng

DƯỚI ĐÂY LÀ  BỘ CÁC ĐỀ TÀI - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG.
BAO GỒM 12 BỘ  ĐỀ CÁC LOẠI
Các đề tài dưới đây đều được  upload lên host mediafire
Định dạng: DOC

1. PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG NG ẮN HẠN TẠI  NHNo & PTNT CHI NHÁNH ÔNG ÍCH KHIÊM – ĐÀ NẴNG.
Phần I.  Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Phần II. Phần tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNN chi nhánh Ông Ích Khiêm Đà Nẵng
Phần   III. Một số kiến nghị nhằm ngăn ngừa hạn chế và rủi ro trong lĩnh vực   đầu tư tín dụng của NHNN & PTNT chi nhánh Ông Ích Khiêm

2.CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỆN TỆ Ở NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY
Đề án gồm 2 phần chính
Phần I. Lý luận chung về chính sách tiền tệ quốc gia
Phần II. Chinh sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam

3. SỰ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM
Sự vận dụng chính sách tiền tệ của   ngân hàng trung ương tốt hay xấu có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển   của nền kinh tế ,Tuỳ mục tiêu của mỗi quốc gia và từng giai đoạn phát   triển của đất nước mà ngân hàng trung ương mỗi nước quyết định sử dụng   công cụ gì cho phù hợp.
Ở Việt Nam ,nhờ   sự vận dung hợp lý các công cụ của chính sách tiền tệ nên đã thu đựơc   những kết quả tốt  đó là giúp cho nền kinh tế từ suy yếu đi đến ổn định   và tăng trưỏng như ngày hôm nay .Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những  hạn  chế nhất định ,việc sử dụng công cụ này  trong giai đoạn gần đây đã   không đêm lai hiệu quả cao ,không kiềm chế được lạm phát mà còn có  nguy  cơ đẩy lạm phát lên cao hơn .
 Phần A: Các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương
Phần B: Sự vận dụng chính sách tiện tệ ở Việt Nam

4.PH ÂN T ÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN   HẠN ĐỐI VỚI DOANH  NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI  NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PH ÁT   TRIỂN ĐÀ NẴNG TRONG HAI NĂM 
Chương I. Một số vấn đề lý luận chung về ngân hàng và hoạt động cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chương II. Phân tích tình hình cho vay ngắn và nhỏ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng đầu tư phát triền Đà Nẵng
Chương III. Những biện pháp chủ yếu để mở rộng hoạt động cho vay ngắn   hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng đầu tư và phát triển   Đà Nẵng.


5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU
Phần I. Ngân hàng thương mại với hoạt động cho vay tiêu dung
Phần II. Phân tích tình hình cho vay tiêu dung tại ngân hàng Á Châu – Đà Nẵng.
Phần III. Một số ý kiến nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác cho vay tiêu dung tại ngân hàng Á Châu – Đà Nẵng.

6. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2002

phần I. Ngân hàng thương mại với hoạt động cho vay tiêu dùng
Phần II. Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu Đà Nẵng năm 2002
Phần III. Các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác cho vay tiêu dùng taị ngân hàng Á Châu Đà Nẵng 2002


7. CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC TẠI ACB- ĐÀ NẴNG
Ngân   hàng thương mại là một loại doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vì mục   tiêu lợi nhuận với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số   tiền này để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh tóan và thực hiện   các hoạt động kinh doanh khác có liên quan như góp vốn, mua cổ phiếu,   kinh doanh ngoại hối và vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch   vụ bảo hiểm, dịch vụ tư vấn

CHƯƠNG 1 : HOẠT ĐỘNG  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG
CHƯƠNG 2 :TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC TẠI ACB- ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG 3 :   MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC TẠI  ACB- ĐÀ NẴNG

8. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ĐÀ NẴNG .
Trong   những năm trở lại đây. Một hiện tượng xảy ra trong nền kinh tế nước ta   đó là sự thừa vốn trong các Ngân hàng Thương mại trong khi các doanh   nghiệp lại đang khát vốn. Từ thực trạng này, Nhà nước và Chính phủ đã có   hàng loạt chính sách nhằm khai thông nguồn vốn và bản thân các ngân   hàng thương mại cũng đã tích cực tìm khiếm khách hàng, mở rộng đối tượng   cho vay, đa dạng hóa các lọai hình đầu tư vào những dự án thựa sự có   hiệu quả

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
CHƯƠNG   2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ  NHỎ  TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG   3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN   ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHSGTT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

9. ĐÁNH GIÁ DỊCH VỊ THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI L/C NHẬP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .
Thanh   toán quốc tế là chức năng ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại,   nó hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển ngoại thương của một   nước và ngân hàng thương mại được nhà nước cho phép làm công tác thanh   toán này. Do vậy các giao dịch thanh toán trong ngoại thương đều phải   qua ngân hàng. Đây là nghiệp vụ đòi hỏi chuyên môn cao ứng dụng công   nghệ ngân hàng, tạo sự hoà hợp giữa hệ thống ngân hàng Việt Nam và hệ   thống ngân hàng thương mại thế giới, tạo hiệu quả an toàn với ngân hàng   thương mại và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Đề tài được chia làm 3 chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và phương thức tín dụng chứng từ.
Chương2: Dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ đối với L/C nhập khẩu tại ngân hàng Công Thương Đà Nẵng.
 Chương   3:Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp thanh toán theo phương   thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập tại ngân hàng Công Thương Đà   Nẵng

10. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NH Á CHÂU ĐÀ NẴNG –  CẦU VỒNG.
Cũng   như nhiều tổ chức kinh doanh khác, nguồn vốn đóng một vai trò quan   trọng trong hoạt động kinh doanh của NH, trong đó nguồn vốn huy động có ý   nghĩa quyết định, là cơ sở để NH tiến hành các hoạt động cho vay, đầu   tư, dự trữ… mang lại lợi nhuận cho NH. Để có được nguồn vốn này, NH cần   phải tiến hành các hoạt động huy động vốn, trong đó huy động tiền gửi   tiết kiệm chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trọng hoạt động này.  Tuy  nhiên việc huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân  hiện nay gặp rất  nhiều  khó khăn như: chịu nhiều cạnh tranh từ các chủ thể khác trong nền  kinh  tế cũng tiến hành hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm: các ngân  hàng  khác, các công ty bảo hiểm, bưu điện…

Nội dung đề tài gồm 3 phần:
Chương I: NHTM và hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm
Chương II: Thực trạng tăng cường huy động tiền gửi, tiết kiệm tại NH Á Châu ĐN – phòng giao dịch Cầu Vồng
Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm tại NH Á Châu ĐN

11. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
Ngày   nay, hầu hết các nước trên thế giới hoạt động ngân hàng trở nên thông   dụng và hệ thống ngân hàng đã được hình thành bao gồm nhiều ngân hàng   với những hoạt động và chức năng khác nhau.
Trong   một nền kinh tế nhu cầu tín dụng thường xuyên phát sinh do các do các   doanh nghiệp luôn tìm cách phát triển mở rộng sản xuất, đổi mới công   nghệ, đổi mới các phương tiện vận chuyển.

Chương I:  Một số vấn đề cơ bản về tín dụng và tín dụng ngân hàng
Chương   II: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài   quốc doanh của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Đà Nẵng
Chương   III: Đánh giá chung về tình hình cho vay đối với doanh nghiệp ngoài   quốc doanh. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của ngân   hàng và một vài ý kiến đóng góp

12. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNN & PTNT THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG GIAI  ĐOẠN 2002-2003
Cùng   với xu hướng phát triển kinh tế thị trường trên thế giới bất kỳ một   nước nào đều phải có quan hệ mua bán , giao dịch , cho vay , thu nợ ,   đầu tư vốn với các nước khác . Thực hiện các mối quan hệ trên đã dẫn đến   hình thành các quan hệ về tiền tệ , tài chính quốc tế .
Ngày   nay các quan hệ tài chính , tiền tệ quốc tế đã trở thành một yếu tố   không thể thiếu được trong hoạt động của nền kinh tế & ngày càng   đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường . Kết quả thực hiện   các mối quan hệ trên hình thành các khoản thu chi tiền tệ quốc tế giữa   các nước với nhau . Để thực hiện tốt các khoản thu chi tiền tệ quốc tế   cần thiết phải thông qua những tổ chức trung gian đó là các ngân hàng   thương mại . Quá trình thực hiện các khoản thu chi tiền tệ quốc tế giữa   các nước với nhau nhất thiết phải sử dụng tiền tệ nước này hay nước  khác  , nói chung là ngoại tệ . Chính vì điều này đã làm cho nghiệp vụ  kinh  doanh ngoại tệ của ngân hàng trở nên quan trọng & và không thể  thiếu  trong kinh doanh của ngân hàng

Phần I : Tổng Quan Về Hoạt Động Kinh Doanh Ngoại Tệ Của NHTM
Phần   II : Phân Tích Tình Hình Mua Bán Ngoại Tệ NHNo&PTNT Thành Phố                                                         ĐN Giai Đoạn  2002-2003  Phần III Tổng Hợp Đánh Giá Quá Trình Kinh Doanh & Những Ý  Kiến Đề  Xuất

Chúc Các Bạn Thành Công !!!!
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top