Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

[Thủ Thuật] Bài viết liên quan cho Blogger - Related posts


Trước đây thủ thuật "Tạo bài viết liên quan theo nhãn" thường có nhược điểm là lỗi hiển thị với tên nhãn Tiếng Việt và vẫn hiển thị tên bài đang xem ở danh sách bài viết liên quan.
Thủ thuật mình giới thiệu sau đây sẽ khắc phục 2 nhược điểm đó. Thủ thuật này được phát triển bởi một blogger người Ấn Độ tại địa chỉ Way2Blogging và mình có thêm tính năng hiển thị ngày tháng đăng bài khi đưa chuột vào tên bài viết.

Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ </head>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài viết liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>

</script>
</b:if>


Bước 2: Bài viết liên quan thường được hiển thị bên dưới mỗi bài viết. Trong template của Blogger thì những tiện ích đặt bên dưới mỗi bài viết thường nằm trong cặp thẻ <div class='post-footer'></div>. Thêm đoạn mã dưới đây vào bên trong cặp thẻ <div class='post-footer'></div> ở template của bạn.


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <div id='related-posts'>
        <b>Bài viết liên quan:</b>
        <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
            <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
        </b:loop>
        <script type='text/javascript'>var maxresults=5;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>

    </div>
</b:if>
NGUỒN:
http://blog.duypham.info/2011/01/bai-viet-lien-quan-cho-blogger.html
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top