Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Sử dụng Script tạo hàng loạt OU, Group và User Account tren Windows Sever 2003,2008Chào các bạn!

Thông thường sau khi cài đặt Active Directory, thì công việc thiếp theo của chúng ta là tạo OU, group, và danh sách User Account. Như các bạn đã biết ngoài công cụ Active Directory Users and Computers, ta có thể tạo cùng lúc nhiều account bằng các công cụ như: CSVDE, LDIFDE, SCRIPT. Và để tạo hàng loạt Account thì Script là cách hiệu quả nhất vì ngoài các thuộc tính thông thường, Script còn cho phép chúng ta đặt Password cho user....

Tôi xin chia sẽ với các bạn cách "Tạo hàng loạt Account bằng Script" được trích từ 1 nội dung trong chương trình học Upgrade Windows Server 2008 và chưong trình MCSE.

Bước 1: Mở Notepad, soạn nội dung như trong sau:

Set oRoot = GetObject("LDAP://rootDSE")
Set oDomain = GetObject("LDAP://" & oRoot.Get("defaultNamingContext"))

Set oOU=oDomain.Create("organizationalUnit","ou=HCM")
oOU.Put "Description", "HCM"
oOU.SetInfo

Set oGroup = oOU.Create("Group", "cn=Ketoan")
oGroup.Put "sAMAccountName", "Ketoan"
oGroup.Put "Description", "Ketoan"
oGroup.SetInfo

Set oUser = oOU.Create("User", "cn=KT1")
oUser.Put "sAMAccountName", "KT1"
oUser.Put "Description", "KT"
oUser.SetInfo

oUser.SetPassword "P@ssword"

oUser.AccountDisabled = False
oUser.SetInfo

oGroup.Add oUser.ADSPath

Set oUser = oOU.Create("User", "cn=KT2")
oUser.Put "sAMAccountName", "KT2"
oUser.Put "Description", "KT"
oUser.SetInfo

oUser.SetPassword "P@ssword"

oUser.AccountDisabled = False
oUser.SetInfo

oGroup.Add oUser.ADSPath

Set oRoot = GetObject("LDAP://rootDSE")
Set oDomain = GetObject("LDAP://" & oRoot.Get("defaultNamingContext"))

Set oOU=oDomain.Create("organizationalUnit","ou=HN")
oOU.Put "Description", "HN"
oOU.SetInfo

Set oGroup = oOU.Create("Group", "cn=Nhansu")
oGroup.Put "sAMAccountName", "Nhansu"
oGroup.Put "Description", "Nhansu"
oGroup.SetInfo

Set oUser = oOU.Create("User", "cn=NS1")
oUser.Put "sAMAccountName", "NS1"
oUser.Put "Description", "NS"
oUser.SetInfo

oUser.SetPassword "P@ssword"

oUser.AccountDisabled = False
oUser.SetInfo

oGroup.Add oUser.ADSPath

Set oUser = oOU.Create("User", "cn=NS2")
oUser.Put "sAMAccountName", "NS2"
oUser.Put "Description", "NS"
oUser.SetInfo

oUser.SetPassword "P@ssword"

oUser.AccountDisabled = False
oUser.SetInfo

oGroup.Add oUser.ADSPath

Bước 2: Save nội dung thành file tên: User.vbs

Bước 3: Double click chạy file User.vbs

Bước 4: Mở Active Directoy Users and Computers, kiểm tra:
- Có 2 OU: HCM và HN
- Trong OU HCM có group Ketoan, có user KT1 và KT2 thuộc thành viên group Ketoan
- Trong OU HN có group Nhansu, có user NS1 và NS2 thuộc thành viên group NhanSu
- Tất cả user có password là: P@sswordChúc các bạn thành công!
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top